Elm Slab 010120-02
Elm Slab 010120-02 Elm Slab 010120-02 Elm Slab 010120-02
$1,260.00
Bark inclusion bottom left, Sound knots, Thin bottom left
2.5" x 57" - 42" - 39" - 52" x 105"